CRITA CEKAK: Awet Slamet Sinau Basa Manuk

Crita Cekak

Dening ANJAR PRAMONO

Wiwit lair, jenenge pancen wis Awet Slamet. Sing menehi jeneng Bapake, jare ben uripe ora gampang cilaka. Supaya tansah luput ing sambekala. Umpama nalika lair biyen Awet Slamet wis isa omong, mesthi bakal ora gelem dijenengke ngono kuwi. Lha wong jeneng kok Awet Slamet.  Kok kaya ora ana jeneng liyane, sing luwih bregas tur mriyayeni. Merga wis kebacut wae Awet Slamet isane ya mung pasrah ngalah, nrima ing pandum.

Nanging nyatane ujare Bapake pancen kepara nyata. Wiwit cilik nganti tumekaning duwe bojo Ngatemi, uripe Awet Slamet tansah ayem tentrem ora nate lara, ora nate kesandhung perkara. Senajan Ngatemi galake ora umum, yen omong setengak mbengok, saben dina ngejak padu, Awet Slamet jan ora tedhas nelangsa utawa nggrantes lara ati. Iku atages ngendikane Bapake Awet Slamet pancen ampuh lan malati.

Kocap kacarita, saben isuk sakwise sarapan roti bolu, Awet Slamet banjur sawetara dhedhe ben kringeten. Nanging merga srengengene durung njedhul, awake sing lemu ya mung rada gilap thok. Angger jam pitu theng, Awet Slamet nuli pamitan Ngatemi arep dolan menyang omahe Lik Sandiyo.

“Ora isuk ora sore kok mesti njagong neng omahe Lik Sandiyo kuwi golek apa ta?” Ngatemi takon karo mripate rada mendelik.

“Mung dolan wae, kok. Omong-omongan,” jawabe Awet Slamet karo mbenakne sarung.

“Omong-omongan ngrasani sapa?” Ngatemi malang kerik.

“Ora nate ngrasani sapa-sapa. Mung omong-omongan nggladur karo nunut ngrungokne ocehe manuk ingon-ingone Lik Sandiyo.”

“Lha mbok ngrungokne radio. Wong mung manuk ngoceh wae kok dirungokne,” jare Ngatemi mangkel.

“Ya beda. Ngrungokne radio isine mung politak-politik ndhas malah mumet. Ngrungokne manuke Lik Sandiyo ngoceh kuwi ati dadi ayem. Sisan sinau basa manuk. Jarene wong biyen yen wis ngerti basa manuk, ocehe manuk kuwi isa dijaluki rejeki lho, Ngat.”

Krungu wangsulane Awet Slamet, ora ndadak unjal ambegan Ngatemi mendelik karo nyentak banter banget, “Sinau basa manuk kok ngrungokne manuke wong liya! Lha  mbok manukmu dewe dikon ngoceh!”

Awet Slamet kaget nyekeli sarung. “Wah! Ya aja. Lha yen manukku isa ngoceh rak blaik. Ngko malah crita wadul sing ora-ora ta yaa…,” jawabe Awet Slamet, lambene njedhir-njedhir.

Ngatemi ndlongop. Sakdurunge Ngatemi nyandhak watu, Awet Slamet mlayu sipat kuping.***

Avatar photo

About Harry Tjahjono

Jurnalis, Novelis, Pencipta Lagu, Penghayat Humor, Penulis Skenario Serial Si Doel Anak Sekolahan, Penerima Piala Maya dan Piala Citra 2020 untuk Lagu Harta Berharga sebagai Theme Song Film Keluarga Cemara